Законски прописи

Закон о основама система образовања и васпитања (2017)

Правилник о педагошкој норми

Правилник о евиденцији

Правилник о оцењивању

Правилник о екскурзијама

Посебан колективни уговор

Правилник о стандардима компетенција

Правилник о сталном стручном усавршавању (2017)

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Правилник о раду наставничког већа

Правила понашања у установи образовања и васпитања 2024

Пословник о раду комисије за избор кандидата за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања 2024

Пословник о раду педагошког колегијума 2024

Пословник о раду ученичког парламента

Пословник о раду наставничког већа 2024

Пословник о раду савета родитеља у установи образовања и васпитања 2024

Пословник о раду школског одбора средње школе 2024

Правилник о начину и коришћењу службеног возила

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о испитима

Правилник о ванредним ученицима 2024

Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства

Правилник о начину евидентиранња и праћења друштвено-корисног, односно хуманитарног рада и извештаја о његовим ефектима 2024

Правилник о саставу и начину образовања комисије за избор директора у установи образовања и васпитања 2024

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа 2024

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у установи образовања и васпитања 2024

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика

Правилник о раду школе

Правилник о дозволи за рад (лиценца)

Стручно упутство за организовање наставе за средње школе

Статут Средње школе

Интерни документи

Полугодишњи извештај о раду школе у школској 2023/24. г.

Годишњи план рада школе за шк. 2023/24. г.

Распоред писмених и контролих вежби. г.

Вредновање квалитета

Каталог стручног усавршавања

Правилник о вредновању квалитета установа

Спољашње вредновање

Стручно упутство о начину израде школске документације

Шаблони за планове и дневнике рада

Да бисте преузели жељени документ кликните левим тастером миша на његов назив и биће Вам понуђено да га снимите на Ваш рачунар или кликните десним тастером миша на назив а затим, из менија који се појави, бирајте ставку "Save Target As..." или "Save Link As...". Сви планови су у DOC формату (за MS Word).